Управување со проекти

Обука: Управување со проектен циклус

Цели на обуката:

  • Учесниците ќе стекнат знаење за елементите на проектниот циклус
  • Учесниците ќе стекнат знаење за правилен пристап кон логичката рамка и ќе научат како да креираат ефективна логичка рамка
  • Учесниците ќе го научат значењето на секоја фаза од проектниот циклус
  • Учесниците ќе стекнат знаења за идентификување на Дрво на проблеми и дрво на цели
  • Учесниците ќе стекнат вештини за анализа на различни групи од интерес, целна група и корисници на услуги

Профил на учесници: Претставници на граѓанскиот сектор, диппломирани, студенти и средношколци

Времетраење на обуката: Минимум 24 часа (времетраењето на обуката се одредува во зависност од потребите на целната група)

  Здружение на граѓани 
  за подршка на маргинализирани групи
  “Ромски Ресурсен Центар“ - Скопје
  «Локација»
  «Контакт»
Почетна           
За РРЦ            
Услуги            
Програми         
 Активност          
Соработка         
Мултимедија      

      Следете не на: