Тренинзи за јакнење на капацитетите на невладините организации во општина Штип

Во рамки на проектот “Можност за градење на посилно граѓанско општество на локално ниво” се одржа три дневен тренинг со претставници од невладините организации и локалнaтa самоуправa од општина Штип во насока на јакнење на локалните структури за спроведување на локални акциони планови од Стратегијата за Роми во насока ИПА2 механизмот. Благодарност до сите учесници кои придонесоа за успешна реализација на тренингот.Проектот е Финансиран од Евроспката Унија во соработка со ЕВРОТИНК,Еко-свест,Ректорат и Зенит,а имплементиран од страна на Ромскиот Ресурсен Центар.