РРЦ е невладина и непрофитна организација која е насочена кон поддршка за одржлив развој на младите, граѓанскиот сектор, бизнис заедницата и локалната самоуправа како и поголема мобилизација на сите структури во локалната заедница кои можат да дадат придонес кон побрза интеграција на заедницата како и интеграција на Македонија во рамки на Европската Унија. Организацијата преку своето делување дава придонес во локалниот развој, развој на млади лидери како и развој на граѓанското општество на национално ниво преку понуда на професионални обуки, консултации, едукација и имплементација на проекти.

Визија: Ромски Ресурсен Центар е самостојна стручна организација со цел да придонесе за развој на заедницата и за европската интеграција на Република Македонија.

Мисија: РРЦ е невладина и непрофитна организација со целосно развиени човечки ресурси која има постигнато самоодржливост која придонесува за мултиетничко и транспарентно општество, социјална вклученост на маргинализираните групи и родовата еднаквост, подобрување на личните капацитети на млади и промоција на РРЦ како фасцилитатор и испорачувач  на консултантски услуги на владини и невладини организации и бизнис секторот.