Дизајн на активностите за врсничка едукација на возрасни Роми

Во рамките на проектот „Зајакнување на писменоста и математичките вештини кај возрасните Роми – Рома плус“ партнерите работеа на дизајнирање активностите за врсничка едукација за возрасни Роми.

Документот содржи детален преглед на престапите, методите и техниките за спроведување на активности за врсничка едукација за возрасни. Активностите за врничко учење се дизајнирани за да одговорат на нивото и на потребите на возрасните Роми со цел да можат да го следат нивото на едукативните активности преку врсничко учење.

Во овој документ се презентирани 20 активности за врсничко учење опфаќајки повеќе сегменти на основно описменување и компетенции кои се утврдени во текот на Анализата на потребите од обука и тренинг.

Овој документ ќе послужи на сите што работат со возрасни со цел да ги применуваат соодветно активностите за врсничко учење, особено на тренерите и едукаторите вклучени во рамките на Рома плус проектот.

Во прилог следи дизајнот на активностите за врсничко учење на возрасни: IO2_task 2.2 Дизајн на активностите за врсничко учење