Доделување на училишен прибор за учебната 2016/2017 година

Доделување на училишен прибор за учебната 2016/2017 година

Во рамките на проектот ,,Туторска подршка на ученици роми кои учат во основното образование во Р.М.” На учениците кои редовно посетуваат туторска настава им беа доделени школски прибори.Проектот финансиски е подржан од РЕФ-Будимпешта,a се имплементира во партнерство со Министерството за Образование и Наука