Еднодневна обука на тема „Развој и пишување ЕУ проекти“ во „Баирска светлина“ во Битола

На 27 јули 2018 година, во граѓанската организација „Баирска светлина“ во Битола се одржа еднодневна обука на тема “Развој и пишување ЕУ проекти“. Оваа обука е обидите да се зајакнат капацитетите на граѓанските организации во менаџирањето со проекти кои ги финансира Европската Унија. Тренингот се имплементира и преку практични чекори: објавување јавен повик, читање на јавни повици, идентификација кои јавни набавки на ЕЗ може да се применат, читање на критериумите за подобност и други детали за да се утврди дали граѓанските информации се подобни да се јават на повикот, да ги идентификуваат активностите за проектната идеја, како да ги насочат предложените цели, резултати и активности со нивниот проект итн.

On July 27, 2018, a civil organization “Bairska svetlina” in Bitola held a one-day training on “Development and writing of EU projects”. This training is an attempt to strengthen the capacities of CSOs in managing projects financed by the European Union. The training is also implemented through practical steps: publishing a public call, reading public calls, reading the eligibility criteria, and other details to determine whether citizen information is eligible to call the call, identify project activities, how to direct the proposed goals, results and activities with their project.