Златен сребрен и бронзен медал за трите најдобри цртежи на тема „Ромска традиција и култура“.

Златен, сребрен, бронзен медал и едукативни енциклопедии добија изработувачите на трите најдобри цртежи на тема „Ромска традиција и култура“. Изложбата се одржа на 19 ноември 2018 година во основното училиште „Васил Главинов“ во општина Чаир. На настанот присуствуваа претставници на ЗРДИЦМ, на Ромскиот Ресурсен Центар, вработени во училиштето, родители и ученици кои учествуваа на натпреварот за избор на најдобар цртеж. Целта на овие изложби е да се подигне јавната свест за културниот идентитет на Ромите, да се сензитивира пошироката јавност за човековите права и правата на Ромите и да се промовира еднаквоста и недискриминацијата во образованието. Изложбата се организира во рамки на проектот „ Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“.

Gold, silver, bronze medal and educational encyclopedias received the authors of the three best drawings on the topic “Roma tradition and culture”. The exhibition was held on November 19, 2018, in the primary school “Vasil Glavinov” in municipality of Cair . The event was attended by representatives of the SRDICM, the Roma Resource Center, school staff, parents and students who participated in the competition for the selection of the best drawing. The purpose of these exhibitions is to raise public awareness of the cultural identity of Roma, to sensitize the wider public on human rights and the rights of Roma, and to promote equality and non-discrimination in education. The exhibition is organized within the project “Building a stronger civil society to boost efforts on the educational inclusion of Roma”