Изложба на тема „Ромска традиција и култура“

Изложбата на тема „Ромска традиција и култура“ беше и во основното училиште „Моша Пијаде“ во Тетово. На 07 декември годинава, како и на секоја изложба, беа избрани и наградени три најдобри цртежи со златен, сребрен и бронзен медал и со едукативни енциклопедии. Изложбата се организира во рамки на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“.

The exhibition on the topic “Roma tradition and culture” was also organized in the elementary school “Mosha Pijade” in Tetovo. On December 7 this year, as well as each exhibition, three best drawings with gold, silver and bronze medals and educational books encyclopedias were selected and awarded. The exhibition is organized within the project “Building a stronger civil society to boost efforts on the educational inclusion of Roma”.