Наградени тројца учесници на изложбата „Ромска традиција и култура“ во Куманово

Три медали за најдобри цртежи и едукативни енциклопедии беа доделени на тројца учесници на изложбата „Ромска традиција и култура“, која се одржа во основното училиште „Христијан Тодоровски – Карпош“ во Куманово. На изложбата, организирана на 29.11.2018 година, присуствуваа претставници на Ромскиот Ресурен Центар, на организацијата ДРОМ, родители и ученици. Целта на овие изложби е да се подигне јавната свест за културниот идентитет на Ромите, да се сензибилизира јавноста за човековите права и правата на Ромите и да се промовира неднаковста и недискриминацијата во образованието.Исто така, на овој настан се одржа и презентацијата на проектот „Инклузија на деца Роми во образовниот процес“.

Three medals for best drawings and educational books – encyclopedias were given to three participants at the exhibition “Roma tradition and culture”, which took place at the elementary school “Hristijan Todorovski – Karpos” in Kumanovo. The exhibition, organized on 29.11.2018, was attended by representatives of the Roma Resource Center, the organization DROM, parents, and students. The purpose of these exhibitions is to raise public awareness of the cultural identity of Roma, to sensitize and encourage the public about human rights and the rights of Roma, and to promote inequality and non-discrimination in education. Also, the presentation of the project ” Inclusion of Roma children in the educational process “.