Одговорноста на секој од нас е да обезбедиме квалитетно образование за сите деца

Во рамки на проектот ,,Градење на посилно граѓанско општество за унапредување на напорите за образовна инклузија на Ромите” беше изработено промотивно видео кое има за цел да ги прикаже проблемите со кои се соочува ромската заедница во поглед на пристапот до квалитетно образование, но исто така има за цел и да ја подигне свеста кај локалните и националните институции за нивната улога која е клучна во решавањето на овие проблеми.

,,Одговорноста на секој од нас е да обезбедиме квалитетно образование за сите деца – Заедно за инклузивно општество” е главната порака што ја носи видеото.

Видеото е изработено со финанасиска поддршка од Европска Унија. Содржината е во целосна одговорност на Ромскиот Ресурсен Центар-Скопје и Центарот за семејно и детско згрижување КМОП – Атина и не ги отсликува ставовите на Европската Унија.

Within the project “Building a Stronger Civil Society to boost efforts on educational inclusion of Roma”, was prepared promotional video aimed to present the problems which the Roma community is facing with in terms of access to quality education, but also aims to raise awareness among local and national institutions of their role that is crucial in addressing these problems.

“The responsibility of all of us is to provide quality education for all children – Together for Inclusive Society” is the main message from this video.

The video was produced with financial support from the European Union. The content is in full responsibility of the Roma Resource Center – Skopje and the Center for Family and Child Care KMOP – Athens and does not reflect the views of the European Union.