Организирана изложба на најдобри цртежи во Кочани

На 24 декември минатата година, во основното училиште „Малина Поп Иванова“ во Кочани се организираше втора изложба на најдобри цртежи во рамки на проектот “Градење на посилно граѓанско општество за унапредување на напорите за образовна инклузија на Ромите”. Во рамки на изложбата беа избрани и најдобрите три цртежи и доделени енциклопедии и медали на победниците. Проектот го реализираат Здружението за поддршка на маргинализирани групи Ромски Ресурсен Центар (РРЦ) и Центарот за грижи за семејства и деца (КМОП) од Атина, Грција.

On December 24, last year, in the elementary school “Malina Pop Ivanova” in Kocani, a second exhibition of the best drawings was organized within the project “Building a stronger civil society to boost efforts on the educational inclusion of Roma”. Within the exhibition were selected the best three drawings and awarded with books encyclopedias and medals for the winners. The project is implemented by the Association for Support of Marginalized Roma Resource Center (RRC) and the Center for Family and Child Care (CMOS) from Athens, Greece.