Позитивни резултатите во делот на образованието во рамки на Декада и Стратегијата за инклузија на Роми

Декадата на Ромите и Стратегијата за инклузија на Роми во Република Македонија имаат конкретни мерки и активности што се насочени за поддршка на ромската заедница во повеќе области, како образование, домување, вработување, дискриминација, унапредување на статусот на жената Ромка…„Резултатите се огромни во делот на образование. Од почетокот на Декадата за инклузија на Ромите од 2005 година, ако тогаш имало 20-30 студенти сега можеме да зборуваме за 400 активни студенти кои студираат на некои од универзитетите во Македонија“, вели Демировски.

The Roma Decade and the Strategy for Roma Inclusion in the Republic of Macedonia have specific measures and activities aimed for supporting the Roma community in many areas such as education, housing, employment, discrimination, promotion of the status of Roma women … „In terms of education, the results are enormous. At the beginning of the Decade for Roma Inclusion in 2005 there were only 20-30 students, now we can talk about 400 active students who are studying at some of the universities in Macedonia“, said Demirovski.