Посета на Асоцијација 24 вакти од Шуто Оризари во рамки на проектот „Вклучување преку мобилизација“

Тим од двајца експерти и по еден претставник на РРЦ и на КМОП го посетија Здружението за едукација и медиумски развој на млади Роми – Асоцијација 24вакти од Шуто Оризари. Притоа, разговараа за текот на проектот „Вклучување преку мобилизација“ кој се реализира со цел да се даде придонес за зајакнување на одговорноста на населението за унапредување / промовирање на образованието на ромските деца во образовниот систем во Шуто Оризари. И оваа идеја, финансиски е поддржана во рамки на проектот “Градење на посилно граѓанско општество за унапредување на напорите за образовна инклузија на Ромите” кој е финансиран од Делегација на Европска Унија во Македонија во рамки на програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015. Проектот го имплементираат Ромскиот Ресурсен Центар – Скопје и Центарот за семејно и детско згрижување КМОП – Атина.

The team of two experts and representatives from RRC and KMOP visited the Association for education and media development center of young Roma- Association 24TIME, Shuto Orizari, Skopje. During the visit, they talked about the implementation process of the project “Inclusion through mobilization” which aims to contribute to strengthening the responsibility of the population for advancement/promotion of education of Roma children in the educational system in Shuto Orizari. The idea is financially supported within the framework of the project “Building a stronger civil society for boost efforts for educational inclusion of Roma”, funded by the Delegation of the European Union in Macedonia within the IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015. The project is implemented by Roma Resource Center -Skopje and Family and childcare KMOP – Athens.