Препораки на ниво на политики за унапредување на правата на децата Роми

Ромскиот Ресурсен Центар во соработка со КМОП од Атина изготви препораки на ниво на политики за унапредување на правата на децата Роми во Република Македонија.

Овој документ е изготвен во рамките на проектот „Градење на силни локални мрежи за за зајканување на заштитата на правата на децата Роми„. Проектот е финансиран од ЕУ.

Во прилог можете да го прочитате документот во детали:

Policy Recommendations_child protection Paper_child protection