Работна средба со тутори и локални асистенти

На 08.02.2015 во просториите на Педагошкиот факултет “Св. Климент Охридски-Скопје” во рамки на проектот “Туторска подршка на ученици Роми кои учат во основно образование во ОУ.Браќа Рамиз и Хамид”-Шуто Оризари, се одржа работна средба со туторите и локалните асистент кои се ангажирани во проектот. На работната средба се дискутирааа проблемите и предизвиците со кои се соочуват туторите при нивната работа како и можните начините за нивно надминување.