Развивање и пишување проекти за европски фондови

Регионален тренинг за зајакнување на капацитетите на граѓанскиот сектор и на локалните институции од Скопје и Куманово, како и на претставници на националните институции за унапредување на образовната инклузија на Ромите на локално и национално ниво, се одржа на 24 и 25 октомври 2018 година во хотел „Порта“. Тема на дводневниот тренинг беше „Развивање и пишување проекти за европски фондови“, во рамки на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“. Проектот го реализираат граѓанските организации Ромски Ресурсен Центар од Скопје и Центарот загрижи за семејства и деца (Family and Childcare Centre (KMOP) од Атина, Грција.

Regional training for strengthening the capacities of the civil sector and the local institutions from Skopje and Kumanovo, as well as representatives of the national institutions for the promotion of educational inclusion of Roma on a local and national level, was held on October 24 and 25, 2018 in hotel ” Porta “. The theme of the two-day training was “Developing and Writing Projects for European Funds”, within the project “Building a stronger civil society to boost efforts on the educational inclusion of Roma”. The project is implemented by the civic organizations Roma Resource Center from Skopje and the Centre of Care of Families and Children (Family and Childcare Centre), from Athens, Greece.