Социјални активности во рамки на проектот “Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во оснвното образоване на Р.Македонија”

Социјални активности во рамки на проектот “Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во оснвното образоване на Р.Македонија

Во рамки на проектот “Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во оснвното образоване на Р.Македонија” на ден 14.06.2017 (Среда) беше организирана посета на Зоолошката градина и Природонаучниот музеј во град Скопје, како дел од социјалните активности на проектот.

Во еднодневната посета беа вклучени ученици од општина Кочани, Виница, Берово, Пехчево, Делчево и С. Црник.