Студентите од „Ромаверзитас“ учеа како да се пишуваат и развиват ЕУ проекти

Студентите од организацијата „Ромаверзитас“ учеа како да се пишуваат и развиват ЕУ проекти и како да се комуницира со донатори како важен чекор од одржувањето на граѓанските организации на првата обука одржана на 30 јули 2018 година во просториите на организацијата. На крајот на обуката, учесниците можеа успешно да потполнат целосна апликација за проект и како да аплицираат за проектот. И оваа обука е во рамки на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување наобразовната инклузија на Ромите“.

Romaversitas students taught how to write and develop EU projects and how to communicate with donors as an important step in organizing civic organizations at the first training held on 30 July 2018 in the organization’s premises. At the end of the training, the participants could successfully complete a full application for a project and how to apply for the project. And this training is within the scope of the project“Building a stronger civil society to boost efforts on the educational inclusion of Roma.