Тренинг за финансиско и администартивно имплементирање на ЕУ проекти и нивна евалуација

Претставници на граѓанските организации – грантисти учествуваа на четвртиот групен тренинг за финансиско и администартивно имплементирање на ЕУ проекти и нивна евалуација во рамки на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“. Овој тренинг, кој се одржа на 06.11.2018 година во хотел „Порта“ Скопје, се одвива во рамки на Програмата за инклузивно образование на Ромите.

Civil society organizations – grantees participated in the fourth group training for financial and administrative implementation of EU projects and their evaluation within the project “Building a stronger civil society to boost efforts on the educational inclusion of Roma”.This training, which took place on November 6, 2018, in hotel “Porta” Skopje, is within the framework of the Program for inclusive education of Roma.