Обука: Управување со проектен циклус

Цели на обуката:

  • Учесниците ќе стекнат знаење за елементите на проектниот циклус
  • Учесниците ќе стекнат знаење за правилен пристап кон логичката рамка и ќе научат како да креираат ефективна логичка рамка
  • Учесниците ќе го научат значењето на секоја фаза од проектниот циклус
  • Учесниците ќе стекнат знаења за идентификување на Дрво на проблеми и дрво на цели
  • Учесниците ќе стекнат вештини за анализа на различни групи од интерес, целна група и корисници на услуги

Профил на учесници: Претставници на граѓанскиот сектор, диппломирани, студенти и средношколци

Времетраење на обуката: Минимум 24 часа (времетраењето на обуката се одредува во зависност од потребите на целната група)