Успешно завршена имплементација на проектот ,,Туторска поддршка на ученици Роми во основното образование во Р.Македонија”

Успешно завршена имплементација на проектот ,,Туторска поддршка на ученици Роми во основното образование во Р.Македонија”

Успешно завршена имплементација на проектот ,,Туторска поддршка на ученици Роми во основното образование во Р.Македонија”

Проектот е имплементиран од Ромски Ресурсен Центар-Скопје и Асоцијација за Демократски Развој на Ромите Сонце-Тетово.

Туторска поддршка добиваа учениците од IV,V и VI одделение по предметите македонски јазик и математика во 36 основни училишта низ 18 ипштини во Македонија.