Фатош Усаинова од РРЦ и Александар Ванчовски од КМОП гости во утринската емисија на МТВ

Фатош Усаинова од РРЦ и Александар Ванчовски од КМОП беа гости во утринската емисија на Македонската радио телевизија и го презентирaа проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“, во организација на Ромскиот Ресурсен Центар од Скопје и Центар за семејно и детско згрижување КМОП од Атина

Fatosh Usainova from the RRC and Aleksandar Vancovski from KMOP were guests in the morning show of the Macedonian Radio Television and presented the project “Building a stronger civil society to boost efforts on the educational inclusion of Roma” organized by the Roma Resource Center in Skopje and the Center for Family and Child Care CMOP from Athens