Финансирање на граѓански организации

Финансирање на граѓански организации е последната тема на обуката која се реализираше во граѓанската организација „Мултикултура“ во Тетово. На 30.08.2018 година, учесниците на обуката учеа за важноста на наоѓањето финансии, како многу важен чекор во обезбедувањето финансиска стабилност и иднина на организациите. Успешното финансирање и организирањето настани за изнаоѓање финансии, всушност, обезбедува подигнување на профилот и на успешноста на организацијата. Обуката е дел од проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување наобразовната инклузија на Ромите“ почна со реализација како плодна успешна соработка меѓу здружението за поддршка на маргинализирани групи – Ромски Ресурсен Центар од Скопје, во партнерство со Центарот загрижи за семејства и деца (Family and Childcare Centre (KMOP) од Атина, Грција.

Financing of CSOs is the last topic of the training that was realized in the civic organization “Multikultura” in Tetovo. On August 30, 2018, the participants learned about the importance of finding finance, as a very important step in ensuring financial stability and the future of organizations. Successfully funded projects and high-profile fundraising events and activities can also help to raise the profile of the organization. The training is a part of the project “Building a stronger civil society to boost efforts on educational inclusion of Roma” and started with the realization as a good and successful cooperation between the association for support of the trivialized groups- the Roma Recourse Centre from Skopje in partnership with the Centre of Care of Families and Children (Family and Childcare Centre), from Athens, Greece.