Цели од Стратегијата за Ромите во Македонија од 2012 до 2020

Министерството за труд и социјална политика во соработка со националниот координатор на Декадата и Стратегијата за Роми веќе има предвидено

Министерството за труд и социјална политика во соработка со националниот координатор на Декадата и Стратегијата за Роми веќе има предвидено за периодот од 2012 до 2020 година.

„Да се зголеми бројот на Ромите евидентирани во АВРМ, како и на оние што се вклучени во активните мерки за вработување од околу 10 % во 2013 година до најмалку 50% до крајот на 2020 година. Да се зголеми вработливоста на ромската заедница преку креирање и имплементација на стимулативни политики и програми до крајот на 2020. Во периодот 2014-2020 година, да се зголеми бројот на вклучените деца Роми на предучилишна возраст во предучилишното образование за 25%Зголемување на учеството на негувателки/воспитувачки Ромки во институциите за предучилишното образование до 2020 годинаВработени најмалку 4 нови негувателки и 2 воспитувачки, Ромки, на годишно ниво“, се дел од стратегиските цели.

Исто така, да се опфатат најмалку 98% децата Роми на возраст за запишување во 1 одделение во основно образование, да се подобри успехот и да се постигне минимум од 75% проодност од едно во друго одделение до 2020 година.

Потоа, да се зголеми бројот на Ромите со завршено високо образование до 2020 година. Зголемен упис на студенти Роми на високо образовните институции, секоја академска година во однос на претходната до најмалку 40% во 2020 година, во однос на состојбата во учебната 2013/2014 година.

Дооформување на основно и средно образование од возрасни Роми заради стекнување со можност за егзистенција, личен развој и други потреби кои од различни причини не завршиле навреме. Намален број на ученици Роми, вклучени во училиштата за деца со посебни потреби за 20% до 2020 година. Да се легализираат 70% од населбите населени со ромското население до 2017, таму каде што постои можност. Да се изгради најмногу 50% од комуналната инфраструктура во населбите населени претежно во ромско население, каде што е можно, до 2020 година. Да се воспостават и да се имплементираат механизми за континуирано идентификување на невакцинирани деца Роми од предучилишна и училишна возраст и нивно редовно вакцинирање“, се едни од стратегиските цели.

 За периодот од 2012 до 2020 година.

Да се зголеми бројот на Ромите евидентирани во АВРМ, како и на оние што се вклучени во активните мерки за вработување од околу 10 % во 2013 година до најмалку 50% до крајот на 2020 година. Да се зголеми вработливоста на ромската заедница преку креирање и имплементација на стимулативни политики и програми до крајот на 2020. Во периодот 2014-2020 година, да се зголеми бројот на вклучените деца Роми на предучилишна возраст во предучилишното образование за 25%Зголемување на учеството на негувателки/воспитувачки Ромки во институциите за предучилишното образование до 2020 годинаВработени најмалку 4 нови негувателки и 2 воспитувачки, Ромки, на годишно ниво“, се дел од стратегиските цели.

Исто така, да се опфатат најмалку 98% децата Роми на возраст за запишување во 1 одделение во основно образование, да се подобри успехот и да се постигне минимум од 75% проодност од едно во друго одделение до 2020 година.

Потоа, да се зголеми бројот на Ромите со завршено високо образование до 2020 година. Зголемен упис на студенти Роми на високо образовните институции, секоја академска година во однос на претходната до најмалку 40% во 2020 година, во однос на состојбата во учебната 2013/2014 година.

Дооформување на основно и средно образование од возрасни Роми заради стекнување со можност за егзистенција, личен развој и други потреби кои од различни причини не завршиле навреме. Намален број на ученици Роми, вклучени во училиштата за деца со посебни потреби за 20% до 2020 година. Да се легализираат 70% од населбите населени со ромското население до 2017, таму каде што постои можност. Да се изгради најмногу 50% од комуналната инфраструктура во населбите населени претежно во ромско население, каде што е можно, до 2020 година. Да се воспостават и да се имплементираат механизми за континуирано идентификување на невакцинирани деца Роми од предучилишна и училишна возраст и нивно редовно вакцинирање“, се едни од стратегиските цели.