ЈАВЕН ПОВИК БР.12/2019

Здружението за поддршка на маргинализирани групи „Ромски Ресурсен Центар“ – Скопје во партнерство со Асоцијација за Демократски Развој на Ромите Сонце – Тетово за потребите на проектот “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование “, објавува:

ЈАВЕН ПОВИК БР.12/2019

За работен ангажман на определено време за следната позиција: 1(еден) Локален медијатор за општина Шуто Оризари за програмата за поддршка на основното образование.

Пријава:

Локален медијатор за општина Шуто Оризари за програмата за поддршка на основното образование