Истражување и анализа на активности за врсничка едукација за возрасни

Во рамките на проектот „Зајакнување на писменоста и математичките вештини кај возрасните Роми – Рома плус“ партнерите изготвија анализа на активностите за врсничка едукација за возрасни.

Документот содржи информации за добри практики, активности, политики и стратегии за едукација на возрасните во партнерските земји.

Дополнително се издвоени неколку активности за врсничка едукација кои даваат основа за подготовка на дизајнот на активностите за врсничка едукација за возрасни кој ќе треба да се изготви дополнително во рамките на интелектуалниот аутпут 2 од проектот.

Во прилог следи анализата за активностите за врсничка едукација на возрасни: IO2_task 2.1 Анализа на активности за врсничка едукација