Со повеќе програми за едукација на Роми до поактивна заедница

Со повеќе програми за едукација на Роми до поактивна заедница Селма Еминоска е студентка во втора година запишана на општа медицина и е решена да ги сруши стереотипите меѓу луѓето за Ромите. Таа е корисник на стипендијата која е дел од програмата на Ромскиот ресурсен центар и Фондацијата отворено општество,…

Continue Reading

Финансиска писменост и институционална поддршка – 2010 година

Проектот е наменет за градење на капацитетите на членовите на РРЦ преку овозможување на институционална поддршка во вид на обезбедување финансии за канцелариски простории, финансиски надоместок за двајца вработени како и поддршка за канцелариски трошоци и материјали неопходни за функцнионирање на организацијата. Проектот е наменет за градење на капацитетите на…

Continue Reading

Студентите медицинари креираа свој блог

За време на кампот за застапување имплементиран во Август 2010г., учесниците креираа сопствен блог. Блогот е наменет да служи како алатка за поврзување на сите учесници по завршувањето на Кампот преку споделување на тематски едукативни медицински содржини, различни теми за дискусија како и место за информирање за различни настани, споделување…

Continue Reading

Промоција на РХСП 2010 година

Во текот на месец Март 2010 година, РРЦ склучи партнерски договор со фирмата Si Communications за имплементација на дел од проектните активности во рамки на Медиумската компонента од програмата за стипендирање на Роми студенти на Медицина (РХСП), подржани од Институт Отворено општество – Будимпешта и Фондацијата Институт отворено општество Македонија.…

Continue Reading

Обука за обучувачи за медицинари Роми

Како дел од Програмата за јавно здравство, имплементирана од Фондацијата Институт отворено општество – Македонија (ФИООМ), Ромскиот Ресурсен Центар го релаизираше проектот „Тренинг обука за Обучувачи“ . Проектот е дел од компонентата за застапување во рамките на програмата за јавно здравство. Проектот финансиски е поддржан од Институт Отворено Општество – Будимпешта.…

Continue Reading

Промоција на РХСП 2011 година

Во 2011 година во рамки на проектот “Медицински стипендии за Роми“ – Компонента Медиуми, подржан од Институт Отворено општество – Будимпешта и Фондацијата Институт отворено општество Македонија, имплементиран од Si Communication, Ромскиот Ресурсен Центар (РРЦ) беше ангажиран за имплементација на активности со цел подобра промоција на програмата помеѓу Ромската заедница.…

Continue Reading

Камп за застапување

Како дел од програмата за Јавно здравство, Фондацијата Отворено општество Македонија во партнерство со програмата за Јавно здравство/Отворено општество Будимпешта и Ромскот Образовен фонд, од 2010 година започна со имплементација на програмата Стипендирање на ученици и студенти Роми на медицина. Програмата е составена од 4 компоненти: финансиска подршка (стипендија), менторство,…

Continue Reading

Пристап на студенти Роми до студентски домови

Ромски Ресурсен Центар-РРЦ почнувајки од август 2011 започна со имплементација на проектот “Пристап на студенти Роми до студентски домови”. Проектот финансиски е подржан од Интернационална програма за пордршка на високото образование – IHESP. Ромски Ресурсен Центар-РРЦ почнувајки од август 2011 започна со имплементација на проектот “Пристап на студенти Роми до…

Continue Reading

Туторска поддршка на учениците Роми кои учат во второ, трето и четврто одделение во ОУ Браќа Рамиз и Хамид во општина Шуто Оризари

Од 01 Јули 2014 година Ромскиот Ресурсен Центар почна со имплементација на проектот „Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во општина Шуто Оризари“. Проектот финансиски и технички е поддржан од страна на Ромскиот Едукативен Фонд – Будимпешта.   Туторска поддршка на учениците Роми кои учат во…

Continue Reading