Ромскиот Ресурсен Центар од Скопје и Сонце одТетово потпишаа зеднички меморандум за разбирање со Министерството за образование и наука на Северна Македонија

Асоцијацијата за демократски развој на Ромите СОНЦЕ – Тетово и Ромскиот ресуресен центар – Скопје, на 12.06.2020 поптишаа заеднички меморандум за разбирање со Министерството за образование!
Една од главните цели на овој документ е да се поддржи образованието на децата Роми во сите нивоа на образование преку сите локални и национални образовни институции како резултат од последиците на пандемијата !
Roma Democratic Development Association – Sonce, Tetovo and Roma Resourse Center – Skopje, on 12.06.2020 signed memorandum for understanding with the Ministry for Education.
One of the important aims of the document is to support education of the Roma children in all levels through all local and national educational institutions as a result of the pandemic !