Изготвен документ со препораки и заклучоци за унапредување на инклузивното образование на Ромите во Република Македонија/ Policy recommendation paper

Во рамките на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“ Ромскиот Ресурсен Центар заедно со КМОП од Атина изготвија препораки до национални и локални институции за унапредување на инклузивното образование на Ромите во Македонија. Целта на овој документ со препораки…

Continue Reading